wyller.no

Bilde av Christian Fr Wyller

christian fr wyller

Curriculum Vitae

Christian Fredrik Wyller er født i Stavanger i 1948. Han har examen artium fra Stavan­ger Kate­dralskole og er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 1979.

Allerede i studietiden var han tilknyttet Institutt for privatrett som vitenskapelig assi­stent i halv stilling. Sammen med professor Kai Krüger utgav han antologien Boligrett i 1978. Etter embetseksamen var han ansatt ved Institutt for privatrett i ti år – først som stipen­diat og senere som førsteamanuensis. I denne perioden var han også dommer­fullmektig i Nordhord­land og senere konstituert lagdommer i Gulating i halvannet år.

I tiden på universitetet fortsatte han forskning i bolig- og kontraktsrett og han utgav annen utgave av Boligrett i 1985. Året etter utgav han Kjøpsretten i et nøtteskall og den kom i ny utgave to år senere da vi fikk ny kjøpslov. Boken var i mange år den foretrukne lærebok ved universiteter og høyskoler.

Fra desember 1988 var han i fem år privatpraktiserende advokat i Bergen med boretts­lag, husleie og eierseksjoner som spesialfelt – ved siden av alminnelig kontrakts­rett. I denne perioden førte han en prøvesak for Høyesterett.

Fra 1. januar 1994 ble han utnevnt til sorenskrivar i Ryfylke og han hadde dette embetet frem til det ble foretatt en omorganisering av domstolene i Rogaland 1. juli 2007. Etter dette har han vært dommer med fast kontorsted i Jæren tingrett. Men han har også tje­nestegjort ved en rekke andre domstoler over hele landet – både tingretter og lag­manns­retter. Som dommer har han særlig interessert seg for skjønn og ekspropriasjon ved siden av saker om fast eiendom.

Siden 1979 har han ofte vært engasjert som foredragsholder innen boligsamvirket og for jurister. Norske Boligbyggelags Landsforbund har benyttet ham som foreleser på sine etterutdanningskurs og det samme har en rekke boligbyggelag over hele landet. Han har nærmest vært fast foreleser på etterutdanningskurs i regi av Den norske Advokatforening og Juristenes Utdanningssenter.

Fra starten av det som idag er Norsk Lovkommentar i 1994, har han skrevet omfattende kommentarer til eierseksjonsloven og husleieloven. Han har også skrevet flere bøker om boligrett som også er publisert elektronisk av Gyldendal og Universitetsforlaget.

I 2015-16 var han formann i Finansklagenemnda, Eierskifte som behandler tvister mellom boligkjøpere og forsikringsselskaper knyttet til mangler ved boligkjøp. Han har tidligere vært medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Wyller var også leder av Eierseksjonsutvalget som ble oppnevnt i 2013 og som avga innstilling om revisjon av loven i august 2014 (NOU 2014:6).

De siste ti-år har han også vært meget brukt som voldgiftsdommer i store saker mellom næringsdrivende.