wyller.no

Forfattervirksomhet

Wyller har en omfattende forfattervirksomhet – hovedsakelig innen faget boligrett som han var med på å introdusere på 1970-tallet. Boligrett kom i første utgave som en antologi 1978 og er senere kommet i ytter­ligere fire utgaver – siste utgave i 2009. Wyller er nå eneforfatter og boken er for lengst etablert som standardverket på dette området. Boligrett har i alle år vært den foretrukne pen­sums­litteratur på universiteter og høyskoler.  Her er kapitler om husleie, borettslag og eierseksjoner. Sammen med professor Kåre Lilleholt og h.r.advokat Ørnulf Hagen utgav han Eiersek­sjons­loven – kommentarutgave kort tid etter at vi fikk ny lov om eierseksjoner i 1997. Boken ble utgitt i ny, revidert utgave i 2008 og siden 2015 finnes den også på nettstedet www.kommentarutgaver.no som drives av Universitetsforlaget. Wyller har også skrevet – og vedlikeholder – kommentarer til denne loven (og husleieloven) på nettstedet Norsk Lovkommentar som drives av Gyldendal Rettsdata. I 2006 utgav han Borettslovkommentaren sammen med professor Lilleholt og forvalt­nings­direk­tør Morten Aagenæs i OBOS. Dette er en omfattende kommentarutgave til lovene om boligbyggelag og borettslag som trådte i kraft dette året. Boken er det fore­trukne oppslagsverk for advokater og alle andre som arbeider med rettslige spørsmål knyttet til boligkooperasjonen. Tidligere har han utgitt Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag (1979) og Kjøps­retten i et nøtteskall (2. utgave 1997), disse er begge utsolgt fra forlaget.

bøker

Bestill her – Spar penger
Bilde av boka Borettslovkommentaren

Borettslovkommentaren

Borettslovkommentaren standardverket som behandler lov om bustadbyggjelag og lov om burettslag som trådte i kraft i 2005. Her er fyldige kommentarer til alle bestemmelsene i begge lovene og her finner praktikeren svar på de fleste spørsmål.

Les mer
Bilde av boka Boligrett

Boligrett

Boligrett er boken som gir svar på de fleste juridiske spørsmål som knytter seg til retten til å bo – enten du bor til leie, har kjøpt en borettsbolig eller eier en boligseksjon. Siden første utgave fra 1978 har boken befestet sin posisjon som standardverket på boligjussens område. Den nyeste utgaven er revidert og oppdatert pr. 1. januar 2009.

Les mer
Bilde av boka Eierseksjonsloven

eierseksjonsloven

Eierseksjonsloven har utførlige kommentarer til alle paragrafene i loven og gir svar på de fleste spørsmål innen dette emnet. Boken er ajourført frem til høsten 2008 og inneholder henvisninger til all sentral rettspraksis på feltet.

Les mer

BESTILLING

foredrag

Wyller har mer enn tredve års erfaring som foredragsholder.  Han har forelest for stu­den­­ter på universiteter og høyskoler og for ferdige jurister på etterutdaningskurs – først og fremst i regi av Juristenes Utdanningssenter. Han er en dyktig foreleser og kjent for å ha en ledig og uformell stil – uten at det går på bekostning av den faglige kvaliteten. Han har også undervist på en rekke kurs i regi av Norske Boligbyggelags Landsforbund og lokale boligbyggelag. Ta gjerne kontakt.

betenkninger

Som en av landets fremste boligrettsjurister har Wyller utarbeidet en rekke betenk­nin­ger om boligrettslige spørsmål. Advokater som sliter med kompliserte problemstillinger tar gjerne kontakt og får en ekspertutredning om rettsspørsmål de må ta stilling når de skal gi råd til klienter. Det samme gjør styrer i borettslag og boligsameier i vanskelige juridiske spørsmål.
Wyller har også hatt utredningsoppdrag for Kommunaldepartementet og Noske Boligbyggelags Landsforbund. I 2013 ble han utnevnt til leder av eierseksjonslovutvalget som leverte utredningen NOU 2014:6 med forslag til endringer i eierseksjonsloven.
Ta gjerne kontakt.

voldgift

Voldgift kalles gjerne privat rettergang og brukes ofte i forretningsmessige forhold der partene har avtalt å løse konflikter på denne måten. En voldgiftsrett blir etablert av par­tene og dømmer i den aktuelle tvisten. En voldgiftsdom kan ikke ankes og slik at man får en endelig og bindende avgjørelse langt hurtigere enn i det ordinære rettsapparat. En voldgiftssak er heller ikke offentlig – det samme gjelder voldgifts­dommen – og partene slipper derfor den publisitet som kan følge med en rettssak.
Med sine lange erfaring som dommer i tingrett og lagmannsrett har Wyller vært meget brukt som voldgiftsdommer i store kontrakts­retts­lige tvister i forretningsforhold – både som medlem og leder av voldgiftsretten. Voldgiftsaker er konfidensielle og det kan derfor ikke gis nærmere opplysninger om hvilke tvister dette er.

ta Kontakt

Send en melding så tar jeg kontakt med deg!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(